Algemene voorwaarden

1. Gelding

Deze algemene voorwaarden vormen een onsplitsbaar geheel met onze offertes en facturen en in het algemeen met elke overeenkomst die wij afsluiten. Zij zijn van toepassing op alle door ons gedane verkopen en geleverde prestaties.  
Zij gaan voor op de algemene voorwaarden van onze  medecontractant, tenzij deze laatste uitdrukkelijk door  
ons werden aanvaard.

2. Prijsaanbiedingen en offertes

Onze offertes zijn louter informatief en geldig gedurende een periode van zestig kalenderdagen. Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging van onzentwege volgend op de goedkeuring van de offerte of een overge-maakt order. Wijzigingen aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk werden aanvaard. Een begin van uitvoering na een mondelinge bevestiging geldt evenzeer als bewijs van totstandkoming van de overeenkomst, tenzij dit onder voorbehoud geschiedde. Onze offertes gaan uit van optimale uitvoeringsomstandig- heden. De opdrachtgever staat o.a. in voor het verkrijgen van de nodige stedenbouwkundige vergunningen, voor een degelijke afwerking van de ondergrond en voor een vlotte toegankelijkheid van de werf. 
Onze offertes gelden enkel voor de er uitdrukkelijk in om-schreven karakteristieken, met uitsluiting van karakteristieken voorkomend op andere documenten waarnaar niet expliciet wordt verwezen. Bijkomende werken worden uitgevoerd in regie. Uitvoering van meerwerken bewijst de overeenkomst hiertoe zonder dat een schriftelijk akkoord van de opdracht-gever is vereist. De door ons opgegeven prijzen gaan uit van een ononder- broken uitvoering van de werken. Onderbrekingen hiervan geven aanleiding tot meerkosten.
Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW en exclusief taksen. Debietberekeningen, indien niet uitdrukkelijk vermeld in de offerteaanvraag, dienen steeds goedgekeurd te worden door de architect, EPB-verslaggever of het studiebureau. Onze firma kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventue-le fouten van de engineering, studiebureau of architect. Zelfs niet indien de door ons opgegeven hoeveelheden niet correct zijn voor de uitvoering van een project. Daarvoor dient door de opdrachtgever een legplan voorgelegd te worden.

3. Termijnen

Tussen het moment waarop de overeenkomst door de klant getekend is en het moment waarop een bepaalde schijf of factuur betaald moet worden, kan de prijs uit de oorspronkelijke offerte herzien worden volgens de evolutie van de materiaalprijzen. Dit gebeurt op basis van de volgende prijsherzieningsformule: p = P x [ a x (s /S) + b x (i-2021 / I-2021) + c ] en b + c = 1 – a waarbij: p  = het aangepaste bedrag, exclusief BTW, van de vorderingsstaat van de uitgevoerde werken. P  = het bedrag, exclusief BTW, van de vorderingsstaat op basis van het contract, inbegrepen de aanrekenbare waarde van de materialen op de werf. Niet inbegrepen zijn de sommen aan de aannemer betaald uit hoofde van vergoedingen, premies, kosten, schade, enz... De term a (s/S) van de  herzieningsformule is gebaseerd op het gemiddelde uurloon, gevormd door het gemiddelde van de lonen van de geschoolde, gespecialiseerde en ongeschoolde arbeiders, zoals die door het Nationaal Paritair Comité vastgesteld zijn. In de term a (s/S)  is: S  = het gemiddeld uurloon, van kracht tien dagen vóór de datum die voor het openen van de offertes is vastgesteld. s  = hetzelfde gemiddeld uurloon, van kracht op de aanvangsdatum van de in de betaling beschouwde maandperiode. De termen i en I van de parameter b (i/I) vertegenwoordigen het maandelijks indexcijfer, berekend op basis van een jaarlijks verbruik van de voornaamste materialen en grondstoffen door het bouwbedrijf op de binnenlandse markt. De waarde ervan wordt maandelijks vastgesteld. In de term b (i/I)  is: I  = het indexcijfer met betrekking tot de kalendermaand vóór de datum die voor het openen van de offertes is vastgesteld. i  = het indexcijfer met betrekking tot de kalendermaand vóór de aanvangsdatum van de in de betaling beschouwde maandperiode.  De parameters: a = 0,45; b = 0,35 en c = 0,20 tenzij het anders bepaald is in het bestek.

4. Klachten en aansprakelijkheid

Klachten met betrekking tot geleverde goederen, verrichte prestaties of uitgevoerde werken zijn slechts aanvaardbaar indien ze gebeuren binnen de 8 dagen na levering of uitvoe-ring en in elk geval voor ingebruikname. Bij gebreke hieraan gelden onze prestaties en uitvoeringen als opgeleverd en / of aanvaard. Wij zijn niet aansprakelijk voor zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na bovenvermelde periode van 8 dagen. Op geleverde goederen geldt in geval van gebreken in mate-rieel en constructie de garantie verleend door de producent en / of leverancier. Deze garantie beperkt zich tot het gratis herstellen of vervangen van de goederen of van onderdelen ervan. De werkuren en de vervoer- en reiskosten zijn niet in de garantie inbegrepen. Zijn uit de garantie uitgesloten: alle gevolgschade van het gebrekkige goed of onderdeel, alle schade te wijten aan overdadig of abnormaal gebruik, gebrek of foutief onderhoud, of te wijten aan diegenen die zich van het materieel bedienen. De garantie vervalt eveneens indien de contractant het materieel laat herstellen of doet ombou-wen door derden. Om de waarborg te kunnen inroepen moet de contractant ons onmiddellijk per aangetekend schrijven op de hoogte brengen van de gebreken die hij heeft vastgesteld. Gedurende een periode van een zes maanden na voorlopige oplevering of ingebruikname waarborgen wij eventuele ver-borgen gebreken in onze werken. Een rechtsvordering uit dien hoofde is slechts ontvankelijk mits ze wordt ingesteld binnen deze waarborgtermijn én uiterlijk binnen de vier maanden na-dat de opdrachtgever er kennis van kreeg. Uiterlijk zes maand na voorlopige oplevering of ingebruikname / 4 maanden na kennisneming van het verborgen gebrek verjaart de rechtsvordering van de klant.
Wij zijn bij de uitvoering van de overeenkomst enkel aanspra-kelijk voor gebeurlijke rechtstreeks schade, met uitsluiting van gevolgschade. Onze eventuele aansprakelijkheid blijft bij elke opdracht beperkt tot maximum het bedrag dat de specifieke werken of producten tijdens of door dewelke de gebeurlijke schade werd veroorzaakt vertegenwoordigen.

5. Betaling

Onze facturen gelden als aanvaard indien geen aangetekend protestschrijven wordt verstuurd binnen de 8 dagen na kennisgeving ervan.
Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de erin opgenomen betalingstermijn en op het erin opgenomen rekeningnummer. Niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een vervallen fac-tuur maakt alle facturen ten aanzien van de klant opeisbaar en doet alle eventueel verleende kortingen vervallen. Er wordt een vaste vorderingswijze gehanteerd gedurende de looptijd van een project, nl: 65% offertebedrag: Ruwbouwfase (verdeling over de verschillende verdiepingen) en 35% offertebedrag: Afwerking en indienststelling. Deze vorderingswijze is bindend tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij niet-betaling van de facturen is vanaf de vervaldag ven rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een conventionele verwijlintrest verschuldigd van 10 % op jaarba-sis. Bovendien is als schadebeding van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 125 EUR. 
Het niet-tijdig betalen van facturen geeft ons het recht onze werkzaamheden op te schorten, op risico van de opdrachtge-ver. Het niet-tijdig betalen van facturen geldt bovendien als ernstige wanprestatie, op basis waarvan wij de ontbinding van de overeenkomst kunnen vaststellen of vorderen. 

6. Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen en materialen blijven onze eigendom tot op het ogenblik van volledige betaling. De opdracht- gever staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van deze goederen. Indien goederen dienen te worden verzonden gebeurt dit op risico van de klant.

7. Overmacht

Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte rede-lijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. 
Zij geven ons het recht om de herziening of ontbinding van het contract aan te vragen.

8. Verbreking door de opdrachtgever / ontbinding van de overeenkomst

Indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken, dan is deze conform art. 1794 BW gehouden ons schadeloos te stellen voor al onze uitgaven, 
al onze arbeid en alles wat wij bij de werken hadden kunnen winnen, hetgeen forfaitair wordt begroot op 30 % van de niet uitgevoerde werken, onverminderd ons recht om onze werke-lijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen. Indien de overeenkomst wordt ontbonden ten nadele van de opdrachtgever, is deze naast betaling van al onze uitgaven en al onze arbeid, een schadevergoeding verschuldigd forfaitair begroot op 30 % van de niet uitgevoerde werken, onvermin-derd ons recht om onze werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen. Indien de overeenkomst zou worden ontbonden in ons nadeel, heeft de opdrachtgever-consument recht op een gelijkwaardige schadevergoeding.

9. Geschillen

Al onze overeenkomsten worden geacht te zijn afgesloten te Brecht en zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van de plaats van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

Levertijden

Webshop:

Levering binnen 2 weken – indien producten niet voorradig zal u gecontacteerd worden door onze administratieve dienst met toelichting van de levertermijn. 

Privacyverklaring overeenkomst en marketing

Uw persoonsgegevens (naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer) worden door Juvah BVBA verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw opdracht/geplaatste bestelling, in het kader van diverse wettelijke plichten (onze aansprakelijkheid, bewaarplicht, boekhoudwet) en voor direct marketing (om u eventueel nieuwe diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. De verwerking gebeurt steeds door de zaakvoerder.

Wij delen U mee dat lopende de aan ons verleende opdracht/uitvoering van geplaatste bestelling, wij Uw gegevens niet kunnen wissen teneinde onze diensten te waarborgen. Na de beëindiging van de opdracht (eventueel door U), zijn wij verplicht Uw persoonsgegevens nog 10 jaar te bewaren in het kader van op ons van toepassing zijnde wettelijke plichten. De gegevens die wij alsdan van U bewaren en archiveren, zullen enkel de noodzakelijke zijn in het kader van de wettelijke plicht.

Wij dienen U er attent op te maken dat Uw persoonsgegevens door ons aan derde instanties kunnen worden meegedeeld in het kader van de aan ons verleende opdracht en in uitvoering van een wettelijke plicht. U kan ons steeds raadplegen hierover en wij zullen U alsdan meedelen bij welke instantie Uw gegevens zich bevinden.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@juvah.com. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of laten wissen (dit laatste voor zover als mogelijk in het kader van de verleende opdracht/geplaatste bestelling en de wet).

Indien Uw aan ons overgedragen gegevens niet juist zouden zijn en U vraagt om correctie, kan U steeds, binnen de mate van het mogelijke, vragen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.

Alle diensten die in het kader van de aan U door de Algemene Verordening Gegevensverwerking verleende rechten worden uitgevoerd, zijn, binnen de mate van het redelijke, kosteloos.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina die u op dit ogenblik bekijkt. Door de webpagina te gebruiken, gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer.

De aanwezige inhoud op deze website (teksten, beeldmateriaal en links) is door Juvah met de grootst mogelijke zorg samengesteld om de correctheid ervan te verzekeren. Juvah kan echter niet aansprakelijkheid worden gesteld voor schade die kan ontstaan als gevolg van mogelijk onjuiste of onvolledige informatie.

Juvah is gerechtigd om te allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen aan de aanwezige inhoud, alsook het geheel of een gedeelte ervan te verwijderen.

Juvah is niet verantwoordelijk voor de aanwezige inhoud op bestanden die aan deze website zijn gekoppeld of op andere websites waarnaar wordt verwezen.

Op de aanwezige inhoud op deze website rust van rechtswege een auteursrecht en alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. De inhoud of delen daarvan mogen niet worden gereproduceerd of worden gebruikt op publiek toegankelijke plaatsen, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Juvah. Niet-geautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de aanwezige inhoud of delen daarvan vormen een inbreuk daarop.

Indien u nog vragen of twijfels heeft, neem dan gerust contact op met Juvah. U vindt de contactgegevens op de contactpagina van deze website.

Cookie policy

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Cookies and you: https://www.cookiesandyou.com
Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.eu

Nieuw: bereken zélf je offerte

Bereken zelf je offerte