Algemene voorwaarden

Artikel 1.       Definities 

 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Juvah;
 • Bestelling: de schriftelijke bestelling van de Klant voor de Diensten (en Producten), zoals omschreven in de Offerte;
 • Diensten: de diensten zoals omschreven in de Offerte;
 • Herroepingstermijn: voor zover van toepassing, de termijn van veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten, waarbinnen de Klant de Overeenkomst (die op afstand wordt gesloten of buiten de verkoopruimte van Juvah) kan herroepen;
 • Juvah: Juvah, een besloten vennootschap opgericht naar Belgisch recht, met zetel te Kraaienhorst 2, 2960 Brecht en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BTW BE0832.116.577 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen);
 • Klant: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten vallen en de Diensten (en Producten) aankoopt van Juvah;
 • Locatie: de plaats zoals bepaald in de Offerte of elke andere plaats zoals overeengekomen tussen de Klant en Juvah voor de levering van de Diensten (en Producten);
 • Offerte: de offerte van Juvah voor de Diensten (en Producten);
 • Oplevering: de oplevering van de Diensten zoals voorzien in artikel 11;
 • Overeenkomst: de dienstenovereenkomst gesloten tussen de Klant en Juvah voor de Levering van de Diensten (en Producten) onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden;
 • Overmacht: elke onvoorzienbare gebeurtenis die niet toerekenbaar is aan de partij die zich op de Overmacht beroept en die de uitvoering van de verbintenissen door deze partij onmogelijk maakt, onder meer, zonder hiertoe beperkt te zijn, (a) een overstroming, droogte, aardbeving of andere natuurramp; (b) een epidemie of pandemie; (c) een terroristische aanval, burgeroorlog, onrust of rel, oorlog, oorlogsdreiging of voorbereiding op een oorlog, gewapend conflict, sanctie, embargo of verbreking van diplomatieke betrekkingen; (d) een nucleaire, chemische of biologische besmetting; (e) een wet of maatregel van een regering of overheidsinstantie, met inbegrip van, zonder hiertoe beperkt te zijn, een uitvoer- of invoerbeperking, quota of verbod; (f) een instorting van een gebouw, brand of explosie; (g) een arbeids- of handelsgeschil, staking, industriële actie of uitsluiting; (h) een niet(-tijdige) nakoming door de leverancier of onderaannemer; en (i) een onderbreking of storing van de nutsvoorzieningen;
 • Producten: de producten zoals omschreven in de Offerte;
 • Specificatie: elke specificatie voor de Diensten (en Producten), waaronder o.m. plannen, tekeningen, technische fiches, afbeeldingen en beschrijvingen, die tussen de Klant en Juvah overeengekomen is;
 • Uitvoeringsplan: het plan dat Juvah opmaakt na ontvangst van de Bestelling met de plaats waar de Producten op de Locatie bevestigd zullen worden en de leidingen; en
 • Verzuim: een niet(-tijdige) nakoming van de Klant van zijn verplichtingen onder artikel 6.1.

Artikel 2.      Overeenkomst

2.1          De Bestelling is een aanbod van de Klant om de Diensten (en Producten) onder toepassing van de Algemene Voorwaarden aan te kopen. Met de Bestelling aanvaardt de Klant welbewust de Algemene Voorwaarden , waarvan de Klant voorafgaand aan de Bestelling daadwerkelijk kennis heeft kunnen nemen.

2.2          Juvah aanvaardt de Bestelling door (a) schriftelijke bevestiging van de Bestelling; of (b) (gedeeltelijke) uitvoering van de Bestelling. De Overeenkomst komt op dat ogenblik tot stand. Na deze datum worden er geen aanpassingen of annuleringen van de Bestelling aanvaard.

2.3          De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

2.4          De Offerte is geen aanbod van Juvah en bindt Juvah niet als dusdanig. De Offerte is geldig voor een periode van dertig (30) kalenderdagen te rekenen vanaf de offertedatum, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.5          Het zwaartepunt van de Overeenkomst ligt bij de levering van de Diensten. De levering van de Producten is bijkomstig aan de levering van de Diensten en de Overeenkomst valt niet onder het toepassingsgebied van de consumentenkoop.

Artikel 3.      Herroepingsrecht

3.1          Voor zover de Overeenkomst op afstand wordt gesloten (zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van Juvah en de Klant) of buiten de verkoopruimte van Juvah, beschikt de Klant over een wettelijk recht om de Overeenkomst te herroepen gedurende een termijn van veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten zoals voorzien in artikel 2.2 (de “Herroepingstermijn”).

3.2          Indien de Klant de Overeenkomst wil herroepen, moet de Klant Juvah voor het verstrijken van de Herroepingstermijn op de hoogte brengen door het modelformulier in bijlage 1 bij deze Algemene Voorwaarden in te vullen en per e-mail aan Juvah (info@juvah.com) te verzenden. De Klant moet geen reden voor de herroeping opgeven.

3.3          In geval van herroeping zal Juvah alle reeds door de Klant betaalde bedragen terugbetalen aan de Klant uiterlijk binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de kennisgeving van de Klant conform artikel 3.2. De terugbetaling gebeurt op de kredietkaart of debetkaart die de Klant gebruikt heeft om de Bestelling te betalen.

Artikel 4.      Uitvoering van de Diensten

4.1          Juvah voert de Diensten uit op de Locatie met de vereiste zorg en op een correcte, loyale en efficiënte wijze, naar best vermogen, volgens de algemeen geldende professionele normen.

4.2          Juvah waakt erover dat de Diensten worden geleverd rekening houdend met de relevante wetgeving en regelgeving van kracht op het moment van de uitvoering van de Overeenkomst.

4.3          Juvah voert de Diensten op een volkomen onafhankelijke wijze uit, zonder enige band van ondergeschiktheid ten aanzien van de Klant.

Artikel 5.      Startdatum en uitvoeringstermijnen

5.1          De Klant communiceert de planning voor de (renovatie)werken tijdig en uiterlijk één (1) maand voor de (mogelijke) startdatum van de Diensten aan Juvah. De partijen bepalen vervolgens in gemeen overleg de startdatum voor de Diensten en de termijnen voor de levering van de Diensten (en Producten).  Juvah kan de startdatum en termijnen voor levering in onderling overleg met de Klant wijzigen en de levering uitstellen. In geen geval is Juvah aansprakelijk voor een vertraging in de levering als gevolg van Overmacht of door het toedoen van de Klant.

5.2          Indien Juvah de Diensten niet uitvoert binnen de afgesproken termijn, zal zij een schadevergoeding, begroot op tien (10) % van de totale vergoeding die de Klant dient te betalen voor de Diensten, verschuldigd zijn aan de Klant voor elke dag vertraging in de uitvoering van de Diensten.

Artikel 6.      Verplichtingen van de Klant

6.1          De Klant zal (a) aan Juvah alle informatie en documenten verstrekken die nodig zijn voor een goede uitvoering van de Diensten (met inbegrip van enige veiligheidsvoorschriften van toepassing op de Locatie en onder meer, zonder hiertoe beperkt te zijn, het preventieplan, het veiligheidsprotocol en andere instructies), en garandeert aan Juvah dat alle informatie en documenten die hij aan Juvah bezorgt juist en volledig zijn; (b) ervoor zorgen dat de Locatie voldoet aan alle technische vereisten die Juvah vooropstelt en onder meer, zonder hiertoe beperkt te zijn, dat de ondergrond degelijk is afgewerkt, de Locatie vlot toegankelijk is en de Locatie in overeenstemming is met de toepasselijke reglementaire bepalingen; (c) alle nodige vergunningen, toestemmingen en machtigingen aanvragen en verkrijgen vóór de startdatum van de Diensten; en (d) alle relevante wetgeving en regelgeving naleven, met in begrip van enige gezondheids- en veiligheidswetgeving. 

6.2          Indien de Klant zijn verplichtingen onder artikel 6.1 niet nakomt (een “Verzuim”), (a) kan Juvah haar verbintenissen onder de Overeenkomst opschorten zolang het Verzuim duurt; (b) zal Juvah niet aansprakelijk zijn voor de kosten en verliezen van de Klant als direct of indirect gevolg van haar niet(-tijdige) nakoming onder toepassing van dit artikel 6.1; en (c) zal de Klant alle kosten en verliezen van Juvah als direct of indirect gevolg van het Verzuim op eerste verzoek aan Juvah terugbetalen.

Artikel 7.      Uitvoeringsplan en debietberekeningen

7.1          Juvah bezorgt de Klant na Bestelling en uiterlijk voorafgaandelijk aan de uitvoering van de Diensten het Uitvoeringsplan. Juvah vat de Diensten aan van zodra zij van de Klant een schriftelijke goedkeuring van het Uitvoeringsplan ontvangt.

7.2          De Diensten kunnen een impact hebben op de stabiliteit en structuur van de Locatie. Juvah is geen specialist op dit vlak en doet hieromtrent geen uitspraken. De Klant is verantwoordelijk om de impact van de Diensten op de stabiliteit en structuur van de Locatie te (laten) onderzoeken en, indien nodig, bijkomende (stabiliteits)studies te bestellen of de tussenkomst van een architect te vragen. Door het Uitvoeringsplan goed te keuren, erkent de Klant dat (a) hij de impact van de Diensten op de stabiliteit en structuur van de Locatie heeft onderzocht (of laten onderzoeken); (b) de Diensten geen impact zullen hebben op de stabiliteit en structuur van de Locatie; en (c) de Diensten mogen worden uitgevoerd volgens het Uitvoeringsplan. In geen enkel geval kan Juvah aansprakelijk zijn voor enige schade aan de stabiliteit en structuur van de Locatie als gevolg van een correcte uitvoering van de Diensten volgens het Uitvoeringsplan.

7.3          De debietberekeningen uitgevoerd door Juvah zijn indicatief en niet bindend voor Juvah. De debietberekeningen dienen steeds te worden goedgekeurd door de Klant en, indien nodig, de architect, EPB-verslaggever of het studiebureau.

7.4          Juvah is niet aansprakelijk voor het werk van derden, waaronder het werk van de aannemers, ingenieurs, studiebureaus of architecten van de Klant.

Artikel 8.      Garantie

8.1          De Producten worden beschreven in de Offerte, al dan niet aangevuld met een Specificatie.

8.2          Juvah levert de Producten op de Locatie. Het type en de hoeveelheid van de Producten worden beschreven in de Offerte.

8.3          Juvah garandeert dat de Producten (a) overeenstemmen met de omschrijving van de Producten en de Specificatie (indien van toepassing); en (b) vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten en blijven gedurende een periode van twaalf (12) maanden te rekenen vanaf de productiedatum van de Producten (vast te stellen op basis van het serienummer van de Producten) (de “Garantietermijn”).

8.4          Op voorwaarde dat zich geen van de situaties zoals vermeld in artikel 8.3 voordoet, kan de Klant de Producten die niet voldoen aan de garantie van artikel 8.1 gedurende de Garantietermijn per post aangetekend schrijven aan Juvah weigeren. De kennisgeving voor zichtbare gebreken aan de Producten moet gebeuren op het moment van Oplevering en uiterlijk tien (10) werkdagen na Oplevering. Voor verborgen gebreken aan de Producten dient de kennisgeving te gebeuren binnen tien (10) werkdagen na de ontdekking van het gebrek.  Indien Juvah dit vraagt, retourneert de Klant de gebrekkige Producten aan Juvah op eigen kosten. De kennisgeving beschrijft de gebreken in detail.

8.5          De garantie van artikel 8.1 geldt niet indien (a) de Klant het gebrekkige Product verder blijft gebruiken na kennisgeving conform artikel 8.2; (b) het gebrek is ontstaan omdat de Klant de mondelinge of schriftelijke instructies van Juvah voor het gebruik, onderhoud en installatie van de Producten niet heeft gevolgd; (c) het gebrek het gevolg is van een abnormaal gebruik van de Producten door de Klant; (d) de Klant het Product zelf of door een derde partij heeft laten herstellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Juvah; en (e) het gebrek het gevolg is van een normale slijtage, opzettelijke schade of nalatigheid van de Klant.

8.6          Onder voorbehoud van artikel 8.2 en 8.3, zal Juvah de Producten die niet voldoen aan de garantie van artikel 8.1 naar eigen keuze herstellen dan wel vervangen. De meerkosten om de Producten bereikbaar te maken en eventuele transport- en verzendingskosten zijn niet inbegrepen in de garantie.

8.7          Een non-conformiteit verleent de Klant niet het recht om een betaling of de nakoming van een andere verplichting onder de Overeenkomst op te schorten.

8.8          Behalve hetgeen bepaald is in dit artikel 8, heeft Juvah geen aansprakelijkheid ten aanzien van de Klant voor een non-conformiteit van de Producten.

Artikel 9.      Eigendom en risico

9.1          Het risico op de Diensten gaat over op de Klant bij voltooiing van de Diensten conform artikel 11.

9.2          De Producten blijven de eigendom van Juvah tot en met de volledige betaling van de Diensten en Producten, inclusief eventuele kosten, interesten en een schadevergoeding.

9.3          In geval van niet-tijdige betaling van de Diensten en Producten door de Klant, kan Juvah de Producten terugvorderen van de Klant of, bij gebreke aan vrijwillige teruggave van de Producten, de Producten zelf terughalen bij de Klant, op voorwaarde dat Juvah de Klant heeft aangemaand om binnen een redelijke termijn de betaling te voldoen en de Klant nog steeds in gebreke blijft om deze verplichting te voldoen.

Artikel 10.    Prijzen en facturatie

10.1        De vergoedingen verschuldigd voor de Diensten worden berekend aan de hand van de uurtarieven of op forfaitaire wijze, zoals vermeld in de Offerte.

10.2        De prijs van de Producten is de prijs zoals vermeld in de Offerte.

10.3        Alle prijzen zijn (a) exclusief BTW, die de Klant bijkomend aan Juvah moet betalen onder voorbehoud van een geldige BTW factuur; en (b) exclusief taksen, belastingen, heffingen, verzekeringskosten en de kosten voor parking (indien van toepassing), welke integraal ten laste zijn van de Klant. Transport- en verzendingskosten zijn inbegrepen in de prijs, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de Offerte.

10.4        De Klant erkent dat de vergoedingen voor de Diensten en de prijs van de Producten zoals vermeld in de Offerte onderhevig zijn aan de volgende prijsherzieningsclausule: p = P * [a * (s/S) + b * (i-2021/I-2021) + c], waarbij:

“p” = herziene prijs;

“P” = oorspronkelijke prijs zoals vermeld in de Offerte;

“s” = waarde van de index S (i.e. de index voor lonen en sociale lasten) op het moment van de herziening;

“S” = waarde van de index S op het moment van de Offerte;

“i” = waarde van de index I-2021 (i.e. de Mercuriale-index of de index voor bouwmaterialen) op het moment van de herziening;

“I” = waarde van de index I-2021 op het moment van de Offerte;

“a”= wegingscoëfficiënt voor de lonen (hier 0,45);

“b” = wegingscoëfficiënt voor de materialen (hier 0,35); en

“c” = gedeelte dat niet voor herziening vatbaar is (hier 0,20).

De indexcijfers in de bovenvermelde prijsherzieningsclausule zijn de indexcijfers zoals gepubliceerd door de bevoegde diensten in België. De vergoedingen van de Diensten en de prijzen van de Producten kunnen maandelijks worden aangepast in overeenstemming met de bovenstaande prijsherzieningsclausule op basis van de hierboven beschreven objectieve parameters die onafhankelijk zijn van de wil van Juvah. De nieuwe prijzen worden schriftelijk gecommuniceerd naar de Klant.

10.5        Juvah zal  de vergoedingen voor de Diensten en de prijs van de Producten (inclusief BTW) maandelijks aan de Klant aanrekenen met een factuur. Voor zover de facturatie aan de hand van meetstaten verloopt, bezorgt Juvah de meetstaten voor de Diensten en Producten uiterlijk acht (8) kalenderdagen voor het einde van de maand aan de Klant. De Klant heeft vervolgens acht (8) kalenderdagen om de meetstaten goed te keuren dan wel te betwisten. Juvah factureert de Diensten en Producten na deze termijn aan de Klant.

10.6        De Klant zal de facturen van Juvah binnen dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum betalen door overschrijving naar de bankrekening van Juvah zoals vermeld in de factuur.

10.7        De Klant moet de facturen van Juvah gemotiveerd protesteren binnen een redelijke termijn na de factuurdatum met verwijzing naar het respectievelijke factuurnummer.

10.8        Bij gebreke aan tijdige betaling, is de Klant overeenkomstig Boek XIX van het Wetboek van Economisch Recht een interest verschuldigd op het openstaande bedrag. De Klant heeft recht op een eerste (1ste) kosteloze betalingsherinnering en een wachttermijn van veertien (14) kalenderdagen. Indien de Klant de achterstand niet aanzuivert binnen de wachttermijn van veertien (14) kalenderdagen, zal Juvah een interest aanrekenen aan de Klant vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop Juvah de eerste (1ste) herinnering aan de Klant heeft verzonden. De interest is de interest zoals voorzien in de wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (zoals van tijd tot tijd gewijzigd). De Klant is bijkomend een conventionele schadevergoeding verschuldigd van (i) 30 euro vermeerderd met 10 % van het openstaande bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro (indien het openstaande bedrag tussen 150,01 en 500 euro bedraagt); of (ii) 65 euro vermeerderd met 5 % van het openstaande bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro (indien het openstaande bedrag hoger is dan 500 euro).

10.9        Onverminderd artikel 10.8, worden bij niet-tijdige betaling door de Klant alle betalingsverplichtingen van de Klant onder de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11.    Oplevering

11.1        Juvah levert de Diensten op door het inregelrapport en/of het as-builtattest van de Diensten aan de Klant te bezorgen (de “Oplevering”).

11.2        De Klant meldt eventuele onvolkomenheden aan de Diensten per post aangetekend schrijven aan Juvah op het moment van Oplevering en uiterlijk tien (10) werkdagen na Oplevering. De kennisgeving beschrijft de onvolkomenheden in detail.

11.3        Bij gebreke aan kennisgeving van de Klant binnen de voormelde termijn is de Oplevering definitief. Met de Oplevering (a) aanvaardt de Klant de Diensten (met inbegrip van lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de tien (10) jarige aansprakelijkheid) (en Producten); (b) gaan de risico’s zoals vermeld in artikelen 1788 en 1789 van het (oud) Burgerlijk Wetboek over op de Klant; en (c) begint de tien (10) jarige aansprakelijkheid van Juvah voor de Diensten te lopen (indien van toepassing). Bij eventuele onvolkomenheden, is de Oplevering definitief van zodra Juvah de onvolkomenheden heeft geremedieerd.

11.4        Voor zover overeengekomen in de Offerte, bezorgt Juvah bij Oplevering ook een ventilatieverslaggeving aan de Klant.

Artikel 12.    Beëindiging van de Overeenkomst

12.1        Juvah kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke machtiging per post aangetekend schrijven aan de Klant, zonder betaling van enige schadevergoeding, beëindigen indien (a) de Klant een wezenlijke inbreuk pleegt op (één van) de bepalingen van de Overeenkomst en (indien deze inbreuk herstelbaar is) deze inbreuk niet herstelt binnen zeven (7) kalenderdagen nadat de Klant hiertoe schriftelijk is aangemaand door Juvah; en (b) de financiële positie van de Klant zodanig verslechtert dat redelijkerwijze aangenomen mag worden dat zijn vermogen om de Overeenkomst uit te voeren in gevaar is.

12.2        Wanneer de Klant in gebreke blijft om de bedragen onder de Overeenkomst op vervaldag te betalen, stelt Juvah de Klant in gebreke. Wanneer de Klant de bedragen onder de Overeenkomst niet betaalt binnen veertien (14) kalenderdagen volgend op de ingebrekestelling, kan Juvah naar eigen keuze de Overeenkomst zonder rechterlijke machtiging per post aangetekend en gemotiveerd schrijven beëindigen, dan wel haar verbintenissen onder de Overeenkomst opschorten.

12.3        Bij beëindiging van de Overeenkomst door de Klant in toepassing van artikel 1794 van het (oud) Burgerlijk Wetboek, zal de Klant Juvah vergoeden voor al haar uitgaven, arbeid en alles wat zij bij de Diensten (en Producten) had kunnen winnen. Voor de toepassing van artikel 1794 van het (oud) Burgerlijk Wetboek begroten de partijen de schadevergoeding voor Juvah op dertig (30) % van de vergoedingen voor de Diensten en de prijzen van de Producten opgenomen in de Offerte, onverminderd het recht van Juvah om haar werkelijke schade te bewijzen. Bij eenzijdige beëindiging van de Overeenkomst door Juvah, zonder enige motivering, heeft de Klant recht op eenzelfde vergoeding.

12.4        In afwijking van hetgeen bepaald in artikel 12.3, kan de Klant de Overeenkomst beëindigen en/of de betaling van de bedragen onder deze Overeenkomst opschorten wanneer Juvah in gebreke blijft om haar verplichtingen onder de Overeenkomst uit te voeren.

12.5        Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, zal de Klant onmiddellijk alle onbetaalde facturen van Juvah betalen. Voor de Diensten (en Producten) die Juvah al leverde maar nog niet factureerde, zal Juvah zo spoedig mogelijk een factuur opstellen, die de Klant onmiddellijk na ontvangst zal betalen.

12.6        De bepalingen van de Overeenkomst die uitdrukkelijk of stilzwijgend bedoeld zijn om de beëindiging van de Overeenkomst te overleven blijven na beëindiging van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 13.    Verzekering

13.1        Juvah heeft een (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij ter dekking van de aansprakelijkheden die uit hoofde van of in verband met de Overeenkomst kunnen ontstaan.

13.2        Juvah bezorgt de Klant op eerste verzoek het verzekeringscertificaat met de details van (de dekking van) de verzekering voor het lopende jaar.

Artikel 14.    Aansprakelijkheid

14.1        Dit artikel 14 geldt voor elke vorm van aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met de Overeenkomst, met inbegrip van contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), een verkeerde voorstelling van zaken, restitutie of anderszins.

14.2        Juvah is enkel aansprakelijk voor eventuele listige kunstgrepen die bedoeld zijn om de Klant te misleiden (“bedrog”), voor haar grove schuld, zware fout, opzet of bedrog (of die van haar aangestelden of lasthebbers) of, behoudens Overmacht, voor het niet-uitvoeren van één van haar voornaamste verbintenissen onder de Overeenkomst.

14.3        In geen geval is Juvah aansprakelijk voor enige indirecte schade of gevolgschade, met inbegrip van gederfde winst, verloren inkomsten, verloren zaken, verwachte besparingen, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van klanten en contracten, verlies van goodwill, gebruiksderving, de kosten voor het aanschaffen van vervangende goederen of diensten, en reputatieschade.

14.4        Voor zover maximaal toegelaten onder toepasselijk recht, is de totale aansprakelijkheid van Juvah onder de Overeenkomst beperkt tot de vergoeding voor de Diensten (of de prijs van de Producten) die de schade hebben veroorzaakt.

Artikel 15.    Intellectuele eigendomsrechten

15.1        Alle intellectuele eigendomsrechten die verband houden met de uitvoering van de Diensten zijn eigendom van Juvah. Onder intellectuele eigendomsrechten worden alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, zowel geregistreerd als ongeregistreerd (met inbegrip van het recht om te registreren), waaronder auteursrechten, handelsnamen en handelsgeheimen, modelrechten, merkenrechten, octrooien en patenten, sui generis rechten en alle andere mogelijke intellectuele eigendomsrechten op werken, computerprogramma’s en software (zowel in broncode als in objectcode), documenten, tekeningen, afbeeldingen, ontwerpen, prestaties, creaties, tools, technologieën, onderzoeken, methodes, uitvoeringen of uitvindingen en dergelijke meer, met inbegrip van alle aanverwante en naburige rechten en alle andere vormen van gelijkaardige bescherming, waar ook ter wereld verstaan.

15.2        Niets in deze Overeenkomst kan worden beschouwd als impliciete of expliciete overdracht van, of het verlenen van een licentie op, de intellectuele eigendomsrechten van Juvah aan de Klant.

Artikel 16.    Overmacht

16.1        Geen van beide partijen is aansprakelijk voor een niet(-tijdige) nakoming van haar verbintenissen onder de Overeenkomst als gevolg van Overmacht. In voorkomend geval wordt de termijn voor nakoming dienovereenkomstig verlengd.

16.2        Indien de situatie van Overmacht meer dan honderdtwintig (120) dagen duurt, kan iedere partij de Overeenkomst beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan de andere partij.

Artikel 17.    Diverse bepalingen

17.1        Overdraagbaarheid. Behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Juvah, kan de Klant zijn rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde. Juvah kan niet gedwongen worden om een overdracht van rechten of verplichtingen aan derden te aanvaarden en mag haar toestemming weigeren zonder motivering. Juvah kan haar rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst daarentegen te allen tijde geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde mits voorafgaandelijke schriftelijke kennisgeving aan de Klant.

17.2        Kennisgevingen. Elke kennisgeving onder de Overeenkomst moet schriftelijk gebeuren per post aangetekend schrijven naar de (vennootschaps)zetel dan wel woonplaats van de andere partij. Elke kennisgeving per post aangetekend schrijven wordt geacht te zijn ontvangen twee (2) werkdagen na de verzending ervan.

17.3        Verzaking. Geen enkele handeling, gedrag, verdraagzaamheid of nalatigheid vanwege een partij kan worden beschouwd als een gedeeltelijke of gehele verzaking door die partij aan de strikte en integrale uitvoering van alle bepalingen van de Overeenkomst. Een afstand van een recht of een rechtsmiddel moet schriftelijk en specifiek gebeuren.

17.4        Wijziging. Juvah behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen in geval van een geldige reden, mits voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de Klant. De Klant kan in voorkomend geval de Overeenkomst vroegtijdig beëindigen mits schriftelijke kennisgeving aan Juvah, tenzij de wijzigingen vereist zijn op basis van toepasselijke wetgeving en regelgeving. De beëindiging laat de uitvoering van reeds overeengekomen Diensten en de levering van reeds bestelde Producten onverlet. De laatst bijgewerkte versie van de Algemene Voorwaarden is te allen tijde beschikbaar op de website van Juvah (www.juvah.be).

17.5        Deelbaarheid. De ongeldigheid, onwettigheid of niet afdwingbaarheid van een bepaling van de Overeenkomst heeft geen effect op de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen van de Overeenkomst of de Overeenkomst in haar geheel. In de mate dat een bepaling van de Overeenkomst ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar is, zullen partijen te goeder trouw onderhandelen over een clausule die de ongeldige, nietige of niet afdwingbare bepaling zo goed als mogelijk kan vervangen.

17.6        GDPR. Juvah gebruikt de (persoons)gegevens van de Klant in overeenstemming met het privacy beleid op haar website (www.juvah.be).

17.7        Gehele overeenkomst. De Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen partijen.

17.8        Toepasselijk recht. De Overeenkomst en alle geschillen of vorderingen (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst (of de totstandkoming ervan), worden beheerst door het Belgische recht.

17.9        Bevoegde rechtbanken. In overeenstemming met artikel 624, 1° van het Gerechtelijk Wetboek, is de rechter van de woonplaats van verweerder bevoegd om de geschillen of vorderingen (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst (of de totstandkoming ervan) te beslechten.

17.10      Alternatieve geschillenbeslechting. Voor zover de Overeenkomst op afstand wordt gesloten (zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van Juvah en de Klant) of buiten de verkoopruimte van Juvah, kan de Klant gebruik maken van het platform voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie om het geschil online zonder tussenkomst van de rechtbank op te lossen (ec.europa.eu/consumers/odr).

 

Levertijden

Webshop:

Levering binnen 2 weken – indien producten niet voorradig zal u gecontacteerd worden door onze administratieve dienst met toelichting van de levertermijn. 

Privacyverklaring overeenkomst en marketing

Uw persoonsgegevens (naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer) worden door Juvah BV verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw opdracht/geplaatste bestelling, in het kader van diverse wettelijke plichten (onze aansprakelijkheid, bewaarplicht, boekhoudwet) en voor direct marketing (om u eventueel nieuwe diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. De verwerking gebeurt steeds door de zaakvoerder.

Wij delen U mee dat lopende de aan ons verleende opdracht/uitvoering van geplaatste bestelling, wij Uw gegevens niet kunnen wissen teneinde onze diensten te waarborgen. Na de beëindiging van de opdracht (eventueel door U), zijn wij verplicht Uw persoonsgegevens nog 10 jaar te bewaren in het kader van op ons van toepassing zijnde wettelijke plichten. De gegevens die wij alsdan van U bewaren en archiveren, zullen enkel de noodzakelijke zijn in het kader van de wettelijke plicht.

Wij dienen U er attent op te maken dat Uw persoonsgegevens door ons aan derde instanties kunnen worden meegedeeld in het kader van de aan ons verleende opdracht en in uitvoering van een wettelijke plicht. U kan ons steeds raadplegen hierover en wij zullen U alsdan meedelen bij welke instantie Uw gegevens zich bevinden.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@juvah.com. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of laten wissen (dit laatste voor zover als mogelijk in het kader van de verleende opdracht/geplaatste bestelling en de wet).

Indien Uw aan ons overgedragen gegevens niet juist zouden zijn en U vraagt om correctie, kan U steeds, binnen de mate van het mogelijke, vragen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.

Alle diensten die in het kader van de aan U door de Algemene Verordening Gegevensverwerking verleende rechten worden uitgevoerd, zijn, binnen de mate van het redelijke, kosteloos.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina die u op dit ogenblik bekijkt. Door de webpagina te gebruiken, gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer.

De aanwezige inhoud op deze website (teksten, beeldmateriaal en links) is door Juvah met de grootst mogelijke zorg samengesteld om de correctheid ervan te verzekeren. Juvah kan echter niet aansprakelijkheid worden gesteld voor schade die kan ontstaan als gevolg van mogelijk onjuiste of onvolledige informatie.

Juvah is gerechtigd om te allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen aan de aanwezige inhoud, alsook het geheel of een gedeelte ervan te verwijderen.

Juvah is niet verantwoordelijk voor de aanwezige inhoud op bestanden die aan deze website zijn gekoppeld of op andere websites waarnaar wordt verwezen.

Op de aanwezige inhoud op deze website rust van rechtswege een auteursrecht en alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. De inhoud of delen daarvan mogen niet worden gereproduceerd of worden gebruikt op publiek toegankelijke plaatsen, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Juvah. Niet-geautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de aanwezige inhoud of delen daarvan vormen een inbreuk daarop.

Indien u nog vragen of twijfels heeft, neem dan gerust contact op met Juvah. U vindt de contactgegevens op de contactpagina van deze website.

Cookie policy

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Cookies and you: https://www.cookiesandyou.com
Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.eu

Nieuw: bereken zélf je offerte

Bereken zelf je offerte